Skip to content
Menu

Penzión JENDRÁL

Popis objektu (20 lôžok):
 • 2 samos­tat­né izby s TV-SAT, vyba­ve­ným kuchyn­ským kútom (mik­ro­vln­ka, chlad­nič­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca) a vlast­ným sociál­nym zaria­de­ním (umý­vad­lo, spr­cho­va­cí kút, WC) (2/​2)
 • vyba­ve­ná kuchy­ňa (ply­no­vý spo­rák, chlad­nič­ka, mik­ro­vln­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca) s jedá­len­ským stolom
 • 5 samos­tat­ných izieb so samos­tat­ným vcho­dom, TV-SAT, vyba­ve­ných kuchyn­kou (elek­tric­ký varič, mik­ro­vln­ka, chlad­nič­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca) a vlast­ným sociál­nym zaria­de­ním (umý­vad­lo, spr­cho­va­cí kút, WC) (1/​2, 2/​3, 2/​4)
 • vyba­ve­ná kuchy­ňa (ply­no­vý spo­rák, chlad­nič­ka, mik­ro­vln­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca) s jedá­len­ským stolom
 • reštau­rá­cia, kde je mož­ný výber z jedál­ne­ho lís­t­ka a podá­va sa tam aj pol­pen­zia – raňaj­ky a veče­re (40 miest)
 • kry­tá let­ná tera­sa spo­je­ná s reštau­rá­ci­ou (24 miest)
 • bez­plat­né WiFi pri­po­je­nie na internet
 • miest­nosť na odkla­da­nie bicyk­lov a lyží
 • záh­rad­ný altá­nok s krbom s gri­lom a posedením
 • teni­so­vá hala za poplatok
 • bez­plat­né par­ko­va­nie áut v uzav­re­tom dvore
 • ústred­né kúrenie
 • celo­roč­ná prevádzka
 • plat­ba kartou

 

Cena ubytovania za osobu na noc

  1 noc 2 a viac nocí
Samos­tat­ná izba 33 € 27,50 €
Stan­dard dvoj­pos­te­ľo­vá izba s kuchynkou 35 € 30 €
Die­ťa od 3 do 10 rokov 18 € 15 €

Ceny sú uve­de­né bez DPH.
Miest­ny popla­tok: 2 € /​ oso­ba, die­ťa od 6r. do 15 r. 1 €, die­ťa do 6 r. 0 € (nie je zahr­nu­tý v cene).

Die­ťa do 3 rokov bez náro­ku na lôž­ko zdar­ma.
Deťom do 10 rokov a pri poby­toch dlh­ších ako 7 dní posky­tu­je­me zľa­vy.
Pri obsa­de­ní celé­ho objek­tu cena dohodou.

  dospe­lý die­ťa
Raňaj­ky   8 €   7 €
Veče­ra  14 €  10 €
Pol­pen­zia
22 € 17 €
OBJEDNÁVKA UBYTOVANIA

Výlety do okolia

Uby­to­va­ným hos­ťom ponú­ka­me bez­plat­nú pomoc pri plá­no­va­ní túr a výle­tov do okolia.

Pen­zi­ón Jen­drál sa nachá­dza v obci Hra­bu­ši­ce v blíz­kos­ti národ­né­ho par­ku Slo­ven­ský raj. Z obce sú ľah­ko dostup­né rok­li­ny Slo­ven­ské­ho raja (Suchá Belá, Piec­ky, Veľ­ký Sokol), Prie­lom Hor­ná­du a Kláštorisko.

V zime je mož­né v prí­pa­de dob­rých sne­ho­vých pod­mie­nok lyžo­vať na lyžiar­skom vle­ku pri obci (Zele­ná hora) a v lyžiar­skych stre­dis­kách vo Vyso­kých Tat­rách, Spiš­ská Nová Ves-Rit­ten­berg a Ski­park Levoča.

Objekt je vhod­ným výcho­dis­kom na výle­ty autom za pozná­va­ním his­to­ric­kých pamia­tok Spi­ša (Levo­ča, Spiš­ský hrad, Mar­ku­šov­ce), do Dob­šin­skej ľado­vej jas­ky­ne, Vyso­kých Tatier, Pie­nin a na ter­mál­ne kúpa­lis­ko Vrbov.