Skip to content
Menu

Penzión MIZUNA

Popis objektu (29 lôžok)
 • 1 samos­tat­ný apartmán
 • spál­ňa s TV-SAT (1/2+1)
 • vyba­ve­ná kuchyn­ka (ply­no­vý spo­rák, chlad­nič­ka, mik­ro­vln­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca) s jedá­len­ským stolom
 • sociál­ne zaria­de­nie (umý­vad­lo, roho­vá vaňa so spr­chou, WC)
 • 12 samos­tat­ných izieb s mož­nos­ťou prí­stel­ky, TV-SAT a vlast­ným sociál­nym zaria­de­ním (umý­vad­lo, spr­cho­va­cí kút, WC) (9/​2, 3/​3)
 • vyba­ve­ná kuchy­ňa (ply­no­vý spo­rák, chlad­nič­ka s mraz­nič­kou, mik­ro­vln­ka, rých­lo­var­ná kan­vi­ca, 2× jedá­len­ský stôl)
 • v pen­zi­ó­ne sa nachá­dza bar s let­nou terasou
 • bez­plat­né WiFi pri­po­je­nie na internet
 • miest­nosť na odkla­da­nie bicyk­lov a lyží
 • bez­plat­né par­ko­va­nie áut v uzav­re­tom dvore
 • ústred­né kúrenie
 • objekt má celo­roč­nú pre­vádz­ku a ponú­ka bez­plat­né par­ko­va­nie v uzav­re­tom dvore
 • uby­to­va­nie je vhod­né pre rodi­ny s deťmi
 • objekt je vhod­ný na uspo­ria­da­nie rodin­ných osláv, pra­cov­ných porád a ško­le­ní a firem­ných prezentácií
 • plat­ba kar­tou je mož­ná v pen­zi­ó­ne Jendrál

Cena ubytovania za osobu na noc

  1 noc 2 a viac nocí
Samos­tat­ná izba 30 € 25 €
Apart­mán 45 € 35 €
Die­ťa od 3 do 10 rokov 20 € 18 €

Ceny sú uve­de­né bez DPH.
Miest­ny popla­tok: 2 € /​ oso­ba, die­ťa od 6 r. do 15 r. 1 €, die­ťa do 6 r. 0 € (nie je zahr­nu­tý v cene).

Die­ťa do 3 rokov bez náro­ku na lôž­ko zdar­ma.
Deťom do 10 rokov a pri poby­toch dlh­ších ako 7 dní posky­tu­je­me zľa­vy.
Pri obsa­de­ní celé­ho objek­tu cena dohodou.

  dospe­lý die­ťa
Raňaj­ky   8 €  7 €
Veče­ra  14 € 10 €
Pol­pen­zia
22 € 17 €
OBJEDNÁVKA UBYTOVANIA

Výlety do okolia

Uby­to­va­ným hos­ťom ponú­ka­me bez­plat­nú pomoc pri plá­no­va­ní túr a výle­tov do okolia.

Pen­zi­ón Jen­drál sa nachá­dza v obci Hra­bu­ši­ce v blíz­kos­ti národ­né­ho par­ku Slo­ven­ský raj. Z obce sú ľah­ko dostup­né rok­li­ny Slo­ven­ské­ho raja (Suchá Belá, Piec­ky, Veľ­ký Sokol), Prie­lom Hor­ná­du a Kláštorisko.

V zime je mož­né v prí­pa­de dob­rých sne­ho­vých pod­mie­nok lyžo­vať na lyžiar­skom vle­ku pri obci (Zele­ná hora) a v lyžiar­skych stre­dis­kách vo Vyso­kých Tat­rách, Spiš­ská Nová Ves-Rit­ten­berg a Ski­park Levoča.

Objekt je vhod­ným výcho­dis­kom na výle­ty autom za pozná­va­ním his­to­ric­kých pamia­tok Spi­ša (Levo­ča, Spiš­ský hrad, Mar­ku­šov­ce), do Dob­šin­skej ľado­vej jas­ky­ne, Vyso­kých Tatier, Pie­nin a na ter­mál­ne kúpa­lis­ko Vrbov.